ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563
วันที่ 08/05/2019 เวลา 21:02 (จำนวนผู้เข้าชม 140)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 08/05/2019 เวลา 10:08 (จำนวนผู้เข้าชม 154)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
วันที่ 23/04/2019 เวลา 16:08 (จำนวนผู้เข้าชม 327)
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง เตรียมการจัดประชุมทางไกล (conference)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1กับกลุ่มโรงเรียน
วันที่ 04/04/2019 เวลา 14:23 (จำนวนผู้เข้าชม 172)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2561)
วันที่ 27/03/2019 เวลา 11:23 (จำนวนผู้เข้าชม 356)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน
เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 256)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สังกัด สพฐ พ.ศ. 2562
วันที่ 06/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 429)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สพฐ พ.ศ. 2562
วันที่ 06/03/2019 เวลา 10:00 (จำนวนผู้เข้าชม 231)
เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน
เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วันที่ 18/02/2019 เวลา 10:27 (จำนวนผู้เข้าชม 568)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ
เรื่อง  ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3
วันที่ 15/02/2019 เวลา 10:40 (จำนวนผู้เข้าชม 212)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 69 โรงเรียน
เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
วันที่ 05/02/2019 เวลา 10:11 (จำนวนผู้เข้าชม 330)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 05/02/2019 เวลา 09:40 (จำนวนผู้เข้าชม 219)
เรียน ทุกท่าน
เรื่อง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.
วันที่ 04/02/2019 เวลา 20:37 (จำนวนผู้เข้าชม 189)