กลุ่มอำนวยการ
หัวเรื่อง : กลุ่มอำนวยการ  บันทักเมื่อ 13/02/2019 10:15

ชื่อ :   นายสมคิด กันบุญ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-3024896
E - Mail :  

 


ชื่อ :   น.ส.ทิพวภา ทาอาจ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-4724763
E - Mail :  

 


ชื่อ :   น.ส.ปารณีย์ ทาอาจ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-6732449
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายไพรสันต์ แก้วอ่อน   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-6150139
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางธนพรรณ กุลาวาไชย   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-9198637
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางกัญญา พุทธวงค์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-9212637
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางพนิตพร ไทนอ   ตำแหน่ง :   นักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-6144085,089-2204
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายมานพ เถรหมื่นไวย   ตำแหน่ง :   นักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   083-5795354
E - Mail :