กลุ่มนโยบายและแผน
หัวเรื่อง : กลุ่มนโยบายและแผน  บันทักเมื่อ 13/02/2019 10:19

 


ชื่อ :   นางรุ่งทิพย์ สายมา   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-9231325
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-5030032,/0898515
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางรัตนา ภูเขียว   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-8382325
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   095-6975966
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางจีราพร ปิยศทิพย์   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   091-8527645
E - Mail :  

 


ชื่อ :   จ.ส.ต.หญิง นุจิรา ทาราทิพย์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-8079433
E - Mail :