กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  บันทักเมื่อ 13/02/2019 10:27

 


ชื่อ :   นางดวงเดือน พูดสัตย์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-1140417
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายมงคล เมธะพันธุ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-3875175
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางยอดนารี ปุญญมัย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-5561378
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางจีรวรรณ ศรีริ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-6713793
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางวรรณพร สุทธชัย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-9197917
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางนิ่มนวล ถูรวรณ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-6757669
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายชลวิทย์ เบญจมาลย์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-7089860
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางอำพร โลราช   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-6135893
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางอรวรรณ ติลสาร   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-1731497
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-6023820/081-1687
E - Mail :