กลุ่มบริหารงานการเงิน
หัวเรื่อง : กลุ่มบริหารงานการเงิน  บันทักเมื่อ 13/02/2019 10:29

 


ชื่อ :   นางชลฤดี สวนนันท์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-0459021
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางศิริพรรณ ยารังษี   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-9133753
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางเครือวัลย์ จิตร์ชัย   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-0471546
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางศรีเรือน ประเทือง   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-1798955
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางวราภรณ์ ศิริ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-2630525
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางมุกดา จองกว้าง   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-9530766
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางเพียรจิต แสนธิ   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   083-3185024
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสมร พันธจักร   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   090-0521808
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสุกัญญา ต๊ะต๊ะ   ตำแหน่ง :   อัตราจ้าง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสาวสุธาวี สองสียนต์   ตำแหน่ง :   อัตราจ้า
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   096-6988855
E - Mail :