กลุ่มนิเทศ และติดตามฯ
หัวเรื่อง : กลุ่มนิเทศ และติดตามฯ  บันทักเมื่อ 13/02/2019 10:56

 


ชื่อ :   นายสุรชาติ ภูผาผุย   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-9235658
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-1851890
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางพรพรรณ ณ ลำพูน   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-3000429
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายวันชัย ภูผาคุณ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-5219938, 085-526
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางวิพาภรณ์ พุฒิมา   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-1823962
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายอนุชา รัตนอุบล   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-7174509
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายไชยยศ คำสังวาลย์   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   083-8611468,089-9993
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายวัชรพงค์ โนทะนะ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-5616405
E - Mail :  

 


ชื่อ :   น.ส.กฤติยา ขัติยะ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-1833952
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางนรากร เพ็งผ่อง   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   080-8603904
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายสุวิทย์ ผูกจิต   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-0204525
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายชาติชาย ทนะขว้าง    ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-5582257
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางดวงตา รำลึก   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-1828403
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางลำเนาว์ ชัยคำ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-3682028
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล    ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   095-6753020
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายปิยะ จะเฮิง   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   091-8541596
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางเรณู หมื่นพรมแสน   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   091-8586641
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายวุฒิชัย โลนันท์   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-0545518
E - Mail :