นายสมเร็จ อุดแดง
หัวเรื่อง : นายสมเร็จ อุดแดง  บันทักเมื่อ 31/05/2019 10:31

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 

ประวัติส่วนตัว

 

   นายสมเร็จ อุดแดง

   วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2504 

   ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดน่าน 

   โทรศัพท์ มือถือ 081-7247725 , 093-1383487 

 

ประวัติการศึกษา 

 

   2538 - ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   2528 - ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   2523 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

   2521 - มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย 

 

ประวัติการทำงาน

 

   2523 - ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น 

   2528 - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น 

   2530 - นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

   2533 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

   2536 - ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

   2539 - ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

   2543 - ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

   2547 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 

   2547 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

   2556 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

   2560 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1