นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ
หัวเรื่อง : นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ  บันทักเมื่อ 20/01/2019 13:14

 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

ประวัติส่วนตัว

 

   นายนิวัฒน์    ไชยเลิศ 

   วัน เดือน ปีเกิด 26 มีนาคม  2506 

   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 106 หมู่ 2 ต.น้ำแก่น  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7596889 บ้าน 054-683267

 

ประวัติการศึกษา           

 

   ปริญญาโท   การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ประวัติการทำงาน

 

    -  ครูระดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านภูเงิน สปอ.กันทรลักษ์ สปจ.ศรีษะเกษ 

    -  ศึกษานิเทศก์ สปอ.นาหมื่น สปจ.น่าน 

    -  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสองแคว สันติสุข

    -  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 

    -  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1