การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561

ข่าวหัวเรื่อง : การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561
บันทักเมื่อ 22/04/2019  จำนวนผู้เข้าชม 286 ครั้ง
 

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในพิธี การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ซึ่งมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน เข้ารับการอบรม ร่วม 700 คน โดยมีเนื้อหากล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง